a a a
2017-04-10

Sakrament NAMASZCZENIA CHORYCH w Wlk Wtorek

W Wielki Wtorek (11.04.2017) w naszej cerkwi będzie miał miejsce sakrament Namaszenia Chorych.
Początek nabożeństwa o godz. 16:00.

Po sakramencie będzie sprawowana

Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów.

 

HISTORIA

Sakrament sięga swymi korzeniami do pierwszych wieków Chrześcijaństwa. Modlitwa i namaszczenie olejem chorego, ukazuje wierność nauce zawartej w Nowym Testamencie: „Choruje ktoś pośród was? Niech wzywa prezbiterów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana! A modlitwa wiary zbawi dotkniętego słabością i Pan mu ulży, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,13-16). Troska o chorych wiernych jest obowiązkiem całej Cerkwi. Obrzęd ten powinien być sprawowany w cerkwi, w obecności tak wielu parafian, jak to tylko możliwe. Jeśli chory nie może się poruszać, wówczas obrzęd jest sprawowany w domu lub tez w szpitalu.

W obrzęd uzdrowienia powinna być zaangażowany cała Cerkiew, ponieważ choroba jednego z członków, podobnie jak grzech każdego z nich, dotyka całej Cerkwi." Takie właśnie znaczenie ma również cerkiewny wymóg, aby obecnych było siedmiu prezbiterów, którzy siedmiokrotnie czytają Ewangelię oraz modlitwy, w czasie których pomazują chorych olejem.

 

PORADY PRAKTYCZNE

Do sakramentu nie mogą przystępować dzieci do 7 roku życia – jedynie w drodze wyjątku namaszczane mogą być dzieci poważnie chore. Wierni pragnący przystąpić do sakramentu winni w nim uczestniczyć od samego początku, podając jednocześnie swoje imiona na kartkach „O zdrawije", które w czasie odprawiania sakramentu będą siedmiokrotnie czytane.

Wierni, którzy przystępują do sakramentu, wyrażają swoją wiarę i nadzieję na Bożą pomoc. Ufność Bogu wymaga wytrwałości i z tego powodu Cerkiew nie zezwala na wielokrotne uczestnictwo w sakramencie. Tym bardziej niedopuszczalnym jest wielokrotne uczestnictwo w sakramencie sprawowanym w różnych parafiach. 

Sakrament ma na celu uzdrowienie naszego ciała. Cerkiew wyraża jednak wielką troskę o dusze wiernych, dlatego w okresie Wielkiego Postu, bezpośrednio po sakramencie, odprawiana jest Liturgia uprzednio poświęconych Darów. W czasie Liturgii wszyscy przystępujący do sakramentu Namaszczenia powinni przystąpić do sakramentu Spowiedzi i Eucharystii. Często choroby cielesne są emanacją choroby duszy. Oczyszczenie duchowe, poprzez przystąpienie do Eucharystii, pomaga więc uzdrowić nasze ciała.

 

serwisy internetowe strony internetowe